آآآآآآآآآآآآآآی خدا! من شکايت دارم ...

بازم آزمايش ؟

اونم اينجوری ؟

دو سال پيش يوسف رفت .... تنهايی هم رفت .
خب من بی معرفت بودم که بال پريدن نداشتم.

اما حالا چی ؟ اين يکی ديگه چرا ؟
کلی وقت منتظرش بودم . دلم براش تنگ شده بود. يهو نيومده گفت: .... . 17.gif
نگفت: دعا کن زنده بمونم.
نگفت :دعا کن شفا پيدا کنم .

گفت : داداش سلمان ! اينهمه سال دعا کردم شهيد بشم. تو هم دعا کن به مرگ عادی نرم .!!02.gif
نامرد ! اين بود رسمش ؟

من خودخواهم . عمرا هم از اين دعاها نميکنم. از خدا خواستم بمونی.
فقط هم برا من بمونی. نه برا هیچکس ديگه .
آآآآآآآآآی خدا. من شکايت دارم . به خودت قسم ديگه نميتونم .
نميتونم.
نميتونم.
17.gif

::::: لولک :::::
/ 26 نظر / 6 بازدید