لعنت به اين زندگی !!!!

سلام
اين چه ريخت و قيافه ای که واسه خودتون درست کرديد ؟
چيکار کنيم ديگه . ديگه کارو دست افراد ناشی نمی ديم .

آقا شرمنده
اوشاخ

/ 1 نظر / 10 بازدید
دكتر....

بولك جان لولك جان لولك قد تو قربان بولك تو هم ......؟