مهتاب !!

بی تو online شبی باز از آن Room گذشتم
همه تن چشم شدم ، دنبال ID تو گشتم
شوق ديدار تو لبريز شد از case وجودم
شدم آن User ديوانه که بودم
وسط صحفه‌ی Room ،Desktop ياد تو درخشيد
Ding صد پنجره پيچيد
شکلکی زرد بخنديد 01.gif
يادم آمد که شبی با هم از آن Room گذشتيم
Chat گشوديم و در آن PM دلخواسته گشتيم
لحظه‌ای بی خط و پيغام نشستيم
تو و yahoo و Ding و دنگ
همه دل داده به يک Talk بد آهنگ
Windows و Hard و Motherboard
دو نفر دست بر آورده به Keyboard
تو همه راز جهان ريخته در طرز سلامت
من بدنبال معمای کلامت
يادم آمد که به من گفتی از اين عشق حذر کن
لحظه‌ای چند بر اين Room نظر کن
Chat ، آيينه‌ی عشق گذران است
تو که امروز نگاهت به Email ی نگران است
باش فردا ، PM ات با دگران است !!
تا فراموش کنی چندی از اين Log out ، Site کن
باز گفتم حذر از Chat ندانم
ترک Chat کردن ، هرگز نتوانم ، نتوانم
روز اول که Email ام به تمنای تو پر زد
مثل Spam توی Box تو نشستم
تو Delet کردی ولی من نرميدم ، نگسستم
باز گفتم که تو يک Hacker و من User مستم
تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم
تو مرا Hack بنمودی ، نرميدم نگسستم
...
Room يي از پايه فرو ريخت
Hacker يي Ignore تلخی زد و بگريخت
Hard بر مهر تو خنديد
PC از عشق تو هنگيد
...
رفت در ظلمت شب آن شب و شبهای دگر هم
نگرفتی دگر از User آزرده ، خبر هم
نکنی ديگر از آن Room گذر هم
بی تو اما ، به چه حالی من از آن Room گذشتم !!
**********
دوستي به اسم Ariairani گويا زحمت اين متن رو کشيدن . مرسی آقای مشيری ! مرسی آقای Aria .
التماس دعا

بولک


/ 1 نظر / 4 بازدید
yasesefideshab

سلام بر لولک وبولک.واقعا عالی بود.راستی تغير دکوراسيون مبارک.وخوشا به همت بلندتان.راستی سوسن چلچراغ ۲۳ خرداده و طرفای رودبار اطلاعات دقيق تر رو بعدا می گم اخه الان خودم نمی دونمو واسه اين گفتم اگه برنامه ای نداريد بايد جالب باشه