::::: تبليغات ميان برنامه :::::

آفريقا سرزمين روياها01.jpg


اين تصاوير را تقديم می کنم :

به آنانکه نه باروت را اختراع کردند و نه قطب نما را ٬
به آنانکه هرگز نيروی بخار يا برق را رام نکردند٬
به آنانکه نه دريا را اکتشاف کردند و نه آسمانها را ٬
اما در اعماق وجود خويش ٬
ديار رنج را پيمودند و راه ترقی مغرب زمين را هموار کردند ٬
به آنانکه جز به هنگامی که ريشه کن شدند ٬ با هيچ سفر دريايی شنا نبودند ...


*************

نمايشگاه عکس مرتضی رزاقی
بزرگراه آيت الله صدر ٬ ميدان پيروز ٬ خيابان قيطريه
پارک قيطريه ٬ فرهنگسرای ملل ٬ نگارخانه ملل
تلفن ۱۸ - ۲۶۷۱۷۱۷


/ 12 نظر / 3 بازدید